Adatvédelem

 1. Preambulum

A Novacon Oktatási, Szervezetfejlesztési, és Tanácsadó Zrt. (székhely: 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 21., cg.: 13-10-041552, továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő1 kiemelkedően fontosnak tartja az ügyfelei, illetőleg a honlapját látogatók magánszférájának védelmét, ezért a természetes személyeknek a személyes adatok2 kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelkezéseivel összhangban az érintettek3 adatainak kezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő a hatályos európai és magyar jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából alkotja meg jelen Szabályzatot, mely az Adatkezelőnél felmerülő valamennyi adatkezelési művelet során alkalmazandó. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jogszabályváltozás, illetőleg egyéb belső szabályzatainak változása esetén a Szabályzatot módosítsa. A Szabályzat mindenkor hatályos változata megtalálható a www.novacon.hu/adatkezeles weboldalon, továbbá a társaság székhelyén papír alapon is elérhető. A fentiek alapján a Szabályzat rendelkezéseit az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti, és működése során annak értelmében jár el. Az Adatkezelő jelen Szabályzattal kimerítően teljesíti az előzetes tájékoztatás kötelezettségét, azonban a közérthetőség érdekében külön Adatvédelmi Tájékoztatót is közzétesz, amely a Szabályzat mellékletét képezi. A Novacon Zrt. adatkezelési4 alapelveinek meghatározása során különösen - de nem kizárólagosan - az alábbi jogszabályokra van figyelemmel:

 1. Az Adatkezelő személye

Jelen Szabályzat szempontjából Adatkezelőnek minősül: A)

Cégnév:

Novacon Oktatási, Szervezetfejlesztési és Tanácsadó  Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely:

2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 21.

Cégjegyzékszám:

13-10-041552

Adószám:

25425527-2-13

Tényleges adatkezelés címe:

2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 21.

Web:

www.novacon.hu

E-mail:

info@novacon.hu

Telefon:

+36 23 232 267

 1. B) Az Adatkezelő alkalmazásában álló minden Munkavállaló, egyéb – adatkezelésben érintett - szerződéses viszonyban álló személy, akinek tevékenységéért a Novacon Zrt. teljes felelősséget vállal az érintettek, illetőleg harmadik fél5irányában. C) Az Adatkezelő a Rendelet 37. cikke értelmében nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A NOVACON Zrt. tevékenységének adatkezelései elsődlegesen az érintett önkéntes hozzájárulásán6 alapulnak, azonban bizonyos esetekben történhet az

Az Adatkezelő megbízásainak teljesítése során tipikusan az alábbi személyes adatokat kezeli:

Jelen Szabályzat célja, hogy a természetes személyek személyes adatainak védelme a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg az Adatkezelővel való kapcsolat során. Az Adatkezelő különleges (szenzitív) adat kezelésére nem jogosult. Tevékenysége során az érintettre vonatkozó különleges adat megszerzésére nem törekszik, a tudomására jutott különleges adatot nem rögzíti és nem továbbítja illetéktelen harmadik személy részére. Egészségügyi állapotra vonatkozó információ megszerzése szigorúan tilos.

 1. A Szabályzat hatálya

Jelen Szabályzat tartalmazza az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek jogait, az Adatkezelő, illetve Adatfeldolgozók feladatait és felelősségét, illetve az adatkezelésre vonatkozó alapelveket. Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak, valamint adatkezelési elveknek eleget téve kezeli, és biztosítja azokat a garanciális feltételeket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Időbeli hatály: Jelen Szabályzat 2019. augusztus 1. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos. A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az adatkezelés teljes folyamata során - a feltételtől a törlésig. Személyi hatály kiterjed

 1. az Adatkezelőre,
 2. azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák,
 3. azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az Adatkezelő elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

 1. az Adatkezelő kapcsolattartásra megadott elérhetőségein keresztül (e-mail útján, telefonon, személyesen);
 2. Adatkezelő saját munkavállalói;
 3. Adatkezelő természetes személy Partnerei, továbbá a nem természetes személy Partnerek képviselői, munkavállalói.

Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. A jogi személyek adatai nem minősülnek személyes adatnak. Területi hatály: A Szabályzatot kell alkalmazni az Adatkezelő által végzett tevékenységek során - függetlenül attól, hogy az adatgyűjtés mely országban történik.

 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

Jelen szabályzat rendelkezéseit az alábbiakban megfogalmazott adatkezelési alapelvekkel összhangban, egymással összefüggésben, együttesen kell értelmezni. Adatkezelő kötelezi magát, hogy adatkezelési gyakorlata során az alapelvek tiszteletben tartásával jár el.

 1. Az adatkezelés jogszerűsége, célja

6.1. Adatkezelés jogszerűsége A Rendelet 6. cikke alapján az adatkezelés akkor minősül jogszerűnek, ha annak alapja a Rendeletben taxatív felsorolt valamely jogalap. Jogszerűnek minősül az adatkezelés, amennyiben a következő esetek valamelyike fennáll:

6.2. Adatkezelés jogalapja, időtartama Adatkezelő a konkrét adatkezelési tevékenységek szabályozása során pontosan meghatározza az adatkezelés célját és jogalapját. Adatkezelő adatkezelése során a következő adatkezelési jogalapokat alkalmazza. 6.3. Hozzájárulás Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezel bizonyos adatokat. Adatkezelő hozzájárulás előtt – részben jelen szabályzat vonatkozó részének megismertetésével – Érintettet tájékoztatja

Érintettnek a hozzájárulást ezen tájékoztatás alapján egyértelműen, önkéntesen és dokumentálhatóan kell megadnia. Kétség esetén Adatkezelő köteles a hozzájárulás tényét és jogszerűségét igazolni. A hozzájárulást az Érintett az alábbi módokon adhatja meg:

Amennyiben érintett azonos alkalommal több ügyre vonatkozóan ad hozzájárulást, úgy az adatkezelési hozzájárulásnak elkülönültnek, jól körül írhatónak kell lennie. Az önkéntes hozzájárulás nem tekinthető megadottnak hallgatólagosan, vagy ráutaló magatartással. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy bármely, önkéntes hozzájárulásuk alapján kezelt adataikról tájékoztatást kaphatnak Adatkezelőtől a meghatározott címen, illetve bármely önkéntes hozzájárulásukból fakadó jogukat ilyen módon gyakorolhatják. Az Érintett által az Adatkezelővel közvetlen felhívás nélkül, önkéntesen közölt adat esetében – amennyiben nem áll fenn az adatkezelés más jogalapja – az önkéntes hozzájárulás megadottnak tekintendő az Érintett aktív magatartására tekintettel. Adatkezelő ilyen esetben haladéktalanul tájékoztatja Érintettet az adatkezelésre vonatkozó szabályokról, és a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről és módjáról (pl.: egy érdeklődő SMS-ben vagy e-mailben kéri Adatkezelőtől a megkeresést). Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés időtartama legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig terjedhet. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 6.4. Szerződés teljesítése Adatkezelő szolgáltatásait szerződéses megállapodás keretében nyújtja ügyfelei részére. A szerződés előkészítéséhez Adatkezelő szükségszerűen kezel adatokat. A szerződés előkészítése körében kezelt adatokat Adatkezelő haladéktalanul törli, amennyiben a szerződés Érintett és Adatkezelő között nem jön létre. Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy amennyiben nem járul hozzá adatai más célból való kezeléséhez, úgy adatai törlésre kerülnek. Amennyiben Érintett hozzájárul a céltól eltérő kezeléshez, úgy Adatkezelő az adatokat a továbbiakban az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A megbízási szerződés előkészítése/teljesítése körében Adatkezelő szükségszerűen kezel adatokat a következő célokból:

A szerződés előkészítése és teljesítése érdekében kezelt adatokat Adatkezelő az adattakarékosság alapján kizárólag a szükséges időtartamban kezeli. Adatkezelő jelen szabályzatban határozza meg a konkrét adatok adatkezelés időtartamát. 6.5. Jogi kötelezettség Adatkezelő jogszabály alapján köteles különböző adatok kezelésére. Az adatkezelés ezen jogalapja akkor tekinthető szabályosnak, ha Adatkezelő pontosan meghatározza, hogy mely adatokat mely jogszabályi kötelezés alapján kezel. Adatkezelő jelen szabályzatban tájékoztatja Érintetteket az általa jogszabály alapján kötelezően kezelendő adatok köréről, és az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályról.

6.6. Jogos érdek Adatkezelő jogosult bizonyos személyes adatok kezelésére jogos érdekének érvényesítése céljából, amennyiben ezen érdekekkel szemben nem élvez elsőbbséget az érintett olyan érdeke, vagy alapvető joga, illetve szabadsága, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet alkalmaz minden olyan esetkörre, melyben a személyes adatok kezelése jogos érdek érvényesítése érdekében szükséges. Az érdekmérlegelési tesztek részletesen dokumentálják Adatkezelő fennálló jogos érdekét, illetve az érintett azon jogát, melyek az adatkezelés során korlátozásra kerülnek, valamint azt, hogy a korlátozás megfelel- e az arányosság követelményének. Adatkezelő – az átláthatóság és elszámoltathatóság alapelveit figyelembe véve – készíti el ezen dokumentációt.

 1. Az érintett jogai és az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei az EU 2016/679 rendelete alapján az alábbiak szerint kerültek meghatározásra. Az Adatkezelő felhívja az érintett figyelmét, hogy megtesz minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Ezen tájékoztatást az érintett az info@novacon.hu e-mail címre küldött kérelmével írásban kérheti, továbbá az Adatkezelő egyéb elérhetőségein keresztül is biztosítja az érintett jogainak gyakorlását. Az Adatkezelő haladéktalanul, de az érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül elektronikus úton tájékoztatja az érintettet a kérelmével kapcsolatos intézkedéseiről. A fenti határidő a késedelem okainak megjelölésével további két hónappal meghosszabbítható.

 1. Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére a NOVACON Zrt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a NOVACON Zrt. költségtérítést állapít meg. 8
 2. Helyesbítés joga: A pontosság alapelve alapján a NOVACON Zrt. a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 9
 3. Törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”) 10: A NOVACON Zrt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, és a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:
 1. Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van -e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. 11
 2. Zárolás és megjelölés (adatkezelés korlátozásához való jog): A NOVACON Zrt. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A NOVACON Zrt. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 12
 3. Adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy az Érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Adatkezelő nem kezel automatizált adatokat. 13
 4. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené – kivéve az érintett hozzájárulásán, a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelést, illetve amennyiben az adatkezelésre ezen módjára jogszabály felhatalmazást ad. 14
 5. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 15
 6. Tiltakozás joga, panasztételi jog, jogorvoslati jog 16: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben. 17 A NOVACON Zrt. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 25 napon belül - bírósághoz fordulhat. A NOVACON Zrt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben az Adatkezelő az érintett kérelme kapcsán nem intézkedik, úgy késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu